Hranice pozemku v riešení

Poslať odpoveď


Táto otázka slúži ako kontrola proti robotom
Smilies
:D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Náhľad témy
   

Zväčšiť náhľad Náhľad témy: Hranice pozemku v riešení

Re: Hranice pozemku v riešení

autor trillan » 30.8.2018, 6:32

Dobrý deň.

Tu máte kontakt:

http://www.skgeodesy.sk/sk/ugkk/ (riadenie je len metodické), vedenie nájdete na čele príslušného okresného úradu daného okresu , t.j. jeho prednosta, viď tu: https://www.minv.sk/?miestna_statna_sprava

Ale určite by som nešiel touto cestou, pretože oni nemajú právo prvostupňového rozhodovania v zmysle správneho poriadku (oni môžu robiť, kontroly, usmernenia, upozorniť na pochybenia, inšpekcia a pod.), resp. by som to použil až ako ďalší krok, ak by bola preukázané neochota katastra riešiť váš problém.

Vy v prvom rade musíte preukázať, či sa naozaj jedná o opravu chyby v KN alebo chybu v listine - (viď info vyššie) a až potom podnikať ďalšie kroky.
Tento bod ste nejako preskočil... Tiež je potrebné si uvedomiť, že kataster v danej veci vystupuje len ako tzv. evidenčný orgán a má dosť okresané zákonné možnosti nápravy, resp. ma ich presne zákonom určené, ktoré môže robiť a ktoré nesmie (samozrejme vyjadrenie, že sa s niekym nebude hádať nie je žiadny argument). V návrhu novely (ktorá ešte neplatí) sa tieto možnosti značné pridali, avšak sú tam stále určite zákonné obmedzenia.

Ak Vy alebo Váš geodet naozaj zistí, že sa jedná o chybné evidovanie v rozpore s KN (v tom prípade už dávno mal dať Váš geodet písomnú žiadosť o opravu v KN), ak ste tak nevykonali, tak písomným spôsobom doručte podnet na kataster a žiadajte o písomnú odpoveď (v prípade, ak nie je možné v zmysle katastrálneho zákona vykonať nápravu a odporučia Vám spôsob nápravy) alebo rozhodnutie o oprave v KN. V prípade, ak nebudete potom spokojný, na základe rozumných a zákonných dôvodov (napr. aj preukázaním toho čo ste uviedli) môžete požiadať o nápravu, resp. o nové konanie tak, aby došlo k požadovanej náprave v zmysle platných zákonov.

Re: Hranice pozemku v riešení

autor Peter12345 » 29.8.2018, 8:38

Dobrý deň.
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.
Je to veľmi nápomocné ak viem kde môžem hľadať riešenie môjho problém. Preto som bol znovu na okresnom úrade odbor geodézie žiadať o pokračovanie riešenia problému s posunutými hranicami pozemkov, kde na základe tvrdenia, že žiaden súhlas vlastníkov nepotrebujeme, (zákon si takú podmienku nekladie) na opravenie chyby v katastrálnej mape. Následne, že je ich zákonnou povinnosťou podanie žiadosti na príslušný KN ak sa zistí chýba a sú povinný podniknúť kroky na jej odstránenie. Na toto som dostal len takpovediac facku do tváre.
Podľa ich tvrdenia bez súhlasu vlastníkov (toto je podmienka, ktorú si oni sami určili) nebudú pokračovať v
konaní lebo oni sa nechcú hádať s dotičným pánom. Aj keď je jasné, že chýba tam je. Preto neberú ohľad na pôvodné hraničné kamene a listiny, ktoré k tomu patria. Len pridržiavaju stranu danému pánovi.
Začínam nadobúdať dojem, že sú zaujatý a možno dokonca aj niekto niečo za to prijal. Preto z ich strany zrejme nemôžem očakávať pomoc. Aj keď sa to dá vyriešiť pod jednou strechou.
Preto chcem podať žiadosť na opravu chyby v katastrálnej mape osobne nestranej osobe. Myslím, že hlavné sýdlo KN je v Bratislave, ale neviem nájsť adresu pre Katastrálny odbor (Katastrálny operát), ktorý má právomoc chybu v mape riešiť a následne opraviť. Poznáte túto adresu ?
Za odpoveď vopred ďakujem.

Re: Hranice pozemku v riešení

autor trillan » 22.8.2018, 8:23

Dobrý deň.

Mate tieto možnosti (bez ohľadu na to čo si myslíte Vy, geodet alebo ostatní dotknutí vlastníci), v poradí ako mohli vzniknúť (zároveň to môže byť aj ich kombinácia):
1 - chyba nastala priamo pri vyhotovovaní GP - chybne použité body, ich chybné určenie, neprevziatie bodov, chybná orientácia a kopu ďalších možností (veľký problém, ťažko preukázateľný, veľmi ťažko odstrániteľný),
2 - chyba nastala pri vytýčení hraničných kameňov v teréne (na základe čoho geodet tvrdí, že sú vytýčené OK, ma o tom nejakú písomne vyhotovenú správu s vytyčovacími prvkami, neuvádzate, akým spôsobom overil v teréne).
3 - chyba nastala pri zákrese GP do KN (v tomto prípade by sa jednalo o chybu katastra - po preukázaní odstránenie pomerne jednoduché, formou opravy chyby v KN, mal by o ňu požiadať geodet),
4 - chyba nastala pri novom mapovaní v tomto prípade by sa jednalo o chybu katastra - po preukázaní odstránenie pomerne jednoduché, formou opravy chyby v KN, mal by o ňu požiadať geodet),
5 - chyba nastala "pri digitalizácií" (v podstate je to zase bod 3 - chyba nastala pri zákrese GP do KN v elektronickej forme) - platí to čo pri bode 3.

Na všetky tieto otázky by Vám mal kvalifikovane na základe listín a podkladov odpovedať Váš geodet (ak to nevie alebo z akéhokoľvek dôvodu nedokáže, navrhujem vymeniť). Je dôležité vedieť ako problém vznikol, kto má vlastne pravdu (hlavne keď sa neviete dohodnúť) a až na základe toho navrhovať samotné riešenia (treba mať na pamäti, že samotný GP Vám nikdy problém nevyrieši - aj keď geodet to z pochopiteľných dôvodov väčšinou neprezentuje, a to hlavne preto, že ani zákazník to v podstate "nechce počuť").

V prípadoch č. 3,4,5 bol geodet povinný požiadať príslušný kat. odbor o opravu v KN (žiadny súhlas vlastníkov k tomu nepotrebuje). O samotnom výsledku nerozhodne geodet ale kataster. V tomto prípade sa len opraví hranica kat. mape v súlade s listinami (prip. skutočnosťou) a nedochádza k žiadnej zmene na LV (pokiaľ geodet nezistí nejakú chybu v údaji, evidovanom na LV). Samozrejme, pri týchto úkonoch je potrebné najprv zistiť, či pri dotknutých hraniciach už nedochádzalo k ich zmenám, resp. k zmenám vlastníckych práv, pretože tento stav by daný problém mohol skomplikovať (s tým sa musí vysporiadať kataster a v každom prípade písomne by Vám, alebo geodetovi mal dať o tom vedieť).

Takže odpoveď na Vašu otázku, kde problém vznikol Vám v súčasnosti môže dať len Váš geodet (samozrejme, doloží to vierohodnými listinami).
Ak by mi geodet niekedy povedal, že platí to čo je nové v mape bez ohľadu na hraničné kamene (osadené pred 40 rokmi ) aj s novovzniknutým posunom a oprava respektíve zmena nie je možná ak nesúhlasia všetci vlastníci a to bez toho ako problém vznikol, povedal by som mu, že v zmysle zákona ma v podstate pravdu, avšak len dovtedy, kým sa nepreukáže, že údaje katastra uvedené v § 7 katastrálneho zákona sú hodnoverné a záväzne, avšak len dovtedy ak sa nepreukáže opak - a na to tam je on, aby tieto overil a nielen natvrdo prevzal. Ak to nechce alebo nevie tak sa obrátte na iného geodeta alebo znalca.

A len aby som doplnil kolegu, kataster je v danej veci len evidenčný orgán, to znamená, že sám od seba nevykonáva žiadne zmeny týkajúce sa vlastníctva, vlastníckych práv a vlastníckych hraníc bez listiny, ktorú nevyhotovil (s výnimkou vkladových konaní, o ktorých rozhoduje).
Samozrejme nikdy sa nedá vylúčiť faktor chybovosti človeka a techniky, preto existuje aj inštitút opravy údajov v KN, ktoré sú v rozpore s listinou, evidovanou v KN (v tomto prípade body č. 3 až 5). A to je aj odpoveď na Vašu otázku, koho mate žiadať o vykonanie nápravy, resp. s kým sa máte dohodnúť, príp. súdiť.

A ešte k poslednému bodu: "Ak sused si oplotil pozemok s novo vymeraným posunom na škodu všetkých susedov aj keď v liste vlastníctva tento posun nemá." Oplotenie malo byť vykonané na základe vytýčenia geodetom v teréne (musí o tom existovať vytyčovací plán s uvedením všetkých vytyčovacích prvkov, vytýčenie musí vychádzať zo všetkých dostupných podkladov, tak ako aj pri vyhotovaní GP) a to aj za Vašej účastí, aby ste sa k tomu mohli vyjadriť, v opačnom prípade sa jedná o bezdôvodné zabratie cudzieho pozemku. Taktiež sused musí preukázať, že naozaj postavil plot, tak, ako bol dočasne geodetom vytýčení, t.j. prekontrolovaním vytyčovacieho plánu a vytyčovacích prvkov. Samozrejmosťou by malo byť taktiež preukázanie ohlásenia na príslušnom stavebnom úrade, ktorý by v prípade potreby aj Vás oslovil (overenie v teréne). Ak chybu vyhotovil geodet a máte o tom dôkaz, náhradu môže žiadať dotknutý vlastník od neho.

Re: Hranice pozemku v riešení

autor Peter1234 » 22.8.2018, 6:36

Ďakujem za odpoveď.
Aj keď stále nerozumiem ako v Katastri vznikol posun keď tvrdíte, že Kataster nemôže svojvoľne meniť hranice pozemkov a o žiadnom elaboráte s podpismi majiteľov neviem čiže tento posun vznikol bez môjho súhlasu ako aj bez súhlasu všetkých majiteľov to znamená, že je protizákonný a hranice pozemkov by mali byť nezmenené a malo by platiť to čo je v liste vlastníctva tak ako boli pozemky odkúpené podľa GP a hraničných kameňov , tak ako sme ich viac ako 30 rokov užívali.
No geodet tvrdí, že platí to čo je nové v mape bez ohľadu na hraničné kamene (osadené pred 40 rokmi ) aj s novovzniknutým posunom a oprava respektíve zmena nie je možná ak nesúhlasia všetci vlastníci.
Kto urobil chybu keď zmenu v mape môže urobiť len kataster a Teraz je súhlas nutný od všetkých majiteľov pozemkov, ale keď vyrábali posun vtedy sa nikoho nepýtali na súhlas.
Ak je jediná možnosť tento problém riešiť súdnou cestou, kto urobil chybu, kde sa mám sťažovať, koho mám žalovať alebo s kým sa mám súdiť ? Ak sused si oplotil pozemok s novo vymeraným posunom na škodu všetkých susedov aj keď v liste vlastníctva tento posun nemá. Teraz s nápravou nesúhlasí lebo podľa mapy má mať posun.

Re: Hranice pozemku v riešení

autor lukas » 21.8.2018, 17:59

Kataster nemôže svojvoľne meniť hranice a nerobilo sa to ani v minulosti, keď sa tu vystriedalo niekoľko politických systémov. Vždy existoval buď elaborát s podpismi vlastníkov alebo išlo o zmenu podľa zákona.

pokiaľ kataster považuje terajšieho údaje za platné alebo aj pokiaľ došlo k chybe ale následne aj k ďalším zmenám, kataster nemôže vykonať opravu respektíve zmenu bez súhlasu všetkých vlastníkov.

čiže pokým nie je súhlas všetkých a kataster nemôže vykonať opravu, zrejme jedinou možnosťou je obrátiť sa na príslušný súd.

Re: Hranice pozemku v riešení

autor Peter123 » 21.8.2018, 9:03

Dobrý deň,
Vie mi niekto poradiť prosím?
Mám pozemok na ktorom stojí rodinný dom.
Tento pozemok užívame už 30 rokov. Pri vyvlastňovaní pred asi pred 40 rokmi tieto pozemky na celej ulici boli vysporiadané ako stavebné pozemky s rovnakou výmerou a dokonca boli osadené aj hraničné kamene a podľa toho sme dostali aj list vlastníctva o odkúpení a GP pozemku.
Sused s rovnakým GP si dal pozemok premerať a podľa mapy vznikol posun hranice asi o 2 m . To sa nám nepozdávalo nakoľko vieme, že pozemok sa nemôže posúvať alebo svojvoľne zmenšovať, preto sme si dali premerať pozemok tiež. Následne geodet nám povedal že všetky pozemky v tej ulici majú rovnaký posun, ktory vznikol asi pred 10 rokmi pri nejakej digitalizácii a vraj my sme si domy postavili nakrivo .. bez ohľadu na to že sa našli aj hraničné kamene ..
Problém nastáva že sa nemáme kam posunúť nakoľko na pozemkoch stoja už rodinné domy a hospodárske budovy ktoré nechceme búrať ale chceme vojsť do vlastného dvora ako pred tým. Preto sme sa rozhodli celá ulica riešiť tento problém aby sa urobila oprava v katastrálnej mape tak ako sme pozemky odkúpili pred viac ako 30 rokmi tak ako máme listy vlastníctva a GP a tiež tak ako sú hraničné kamene.
Geodet vypracoval projekt na opravu všetci sme s tým súhlasili až na jedného suseda, ktorý je si vedomí, že v liste vlastníctva má poza dom len 1 m odkvap ale ako povedal, on sa práve rozhodol, že chce mať viac a úplne mu vyhovuje posun skoro 2 m po celej dĺžke pozemku lebo keď si dával vymeriavať pozemok tak mu ho vymerali. A podľa mapy ho má správne to tvrdí geodet aj keď to nesúhlasí s listom vlastníctva.
Preto geodet povedal, že oprava v mape nie je možná lebo jeden sused nesúhlasí.
Otázka znie: ako je možné že bez nášho vedomia a bez nášho súhlasu ako majiteľov pozemkov vznikol podľa mňa protizákonný posun v mape v hraniciach pozemkov aj napriek tomu, že máme hraničné kamene a GP a lišty vlastníctva? A užívame pozemky už roky a teraz keď nastala táto chýba kto ju urobil? A prečo nie je možné ju napraviť ak jeden sused nesúhlasí na čo nemá nárok lebo momentálna situácia mu vyhovuje viac ? Vie mi niekto poradiť ako to riešiť ?
Ďakujem.

Re: Hranice pozemku v riešení

autor Vrana » 9.7.2018, 4:07

Mne zuzili pozemok tak, ze zmensili budovy z oboch protilahlych stran k sebs a z 11 arov mam necelych 7, zmenseny RD a zuzeny pozemok v prospech susedy, s "cervenymi svetlami v svojom RD v noci, samozrejme a z druhej strany jej priatelky ktorej mstka bola dobra v oblasti magie. P.S. za sluzby sa plati, niekedy co ma a s cim.

Re: Hranice pozemku v riešení

autor amonym » 22.7.2016, 15:15

Dobry Den!
Potreboval by som radu. Pred kupou pozemku som dal vytycit hranice pozemku geodetom ktory mi na to dal aj dokument kde su aj koordinaty podla ktorych bodov to zameral. Zistili sa problemy s hranicou, ale predsa som kupil pozemok so zlavou na dane stvorcove metre. Moja otazka znie ci sa stym da nieco urobit (plot s betonovymi zakladnmi tam stoji cca 20-30 rokov), aby som to ziskal naspat, alebo je to strata casu kedze ten plot tam stoji uz prilis dlho.
Dalsia otazka by bola ak chcem postavit plot podla vyticenia na druhej strane pozemku kde je orna poda, mam to nejak riesit s majitelom toho pozemku ci s vymeranim suhlasi (plot chcem postavit na vlastnom pozemku nie na hranici, a to momentalne jednoduchy bez betonovych zakladov) ? takisto potrebujem na takyto plot GP na katastri, alebo to vobec nesuvisi? Geodet totiz nerobil zapis GP.
Za ochotu a mozne odpovede vopred Dakujem!

Re: Hranice pozemku v riešení

autor trillan » 8.6.2016, 6:32

Dobrý deň.

Ja ako technik, by som Vám odpovedal, že nie (keby ste bol v opačnej situácií, tiež by sa Vám to určite nepáčilo).
Právnik by Vám zrejme odpovedal, že ak to viete jednoznačne dokázať tak zrejme áno, ale obávam sa že to bude stať viac peňazí a nervov ako keby ste jednoducho s vlastníkom dohodli, predsalen s toho žijú, a výsledok dopredu nikdy nie je istý....

Sumu si určí osoba, ktorá to bude vyhotovovať, resp. o tom rozhodovať.

Na Vašom mieste by som si predtým, ešte pre istotu dal vytýčiť spoločnú hranicu iným geodetom (ak neveríte tomu jeho) a to za účasti všetkých zúčastnených strán, vyhotovil o tom protokol a dal si vysvetliť s akou presnosťou boli tieto lomové body určené (hranica nemusí byť priamka). A podľa toho by som ďalej zvolil následný postup.

Re: Hranice pozemku v riešení

autor Anonym » 7.6.2016, 18:12

Zdravím,
mám taký problém, sused chce stavať nový plot od nás a stále nám vykrikuje, že citujem "si 20 cm na mojom.....inokedy zase 30 cm..."
a niesom si istý ale jeho geodet to zmeral a zistil že je tam asi 10 cm rozdiel.
Nakoľko už tento pozemok využívame viac ako 70 rokov môžem využiť inštitút vydržania?
A koľko to bude všetko stáť (notár, nový plán, zápis do katastra a pod...)
Ďakujem.

Prejsť hore