Strana 1 z 1

definícia budovy

Posted: 3.1.2018, 10:44
autor aduke
Ako definuje budovu kataster resp. katastrálny zákon?

Re: definícia budovy

Posted: 3.1.2018, 11:25
autor lukas
Podľa paragrafu 6 katastrálneho zákona sa v katastri evidujú:
c) stavby spojené so zemou pevným základom, ktoré
1. sú označené súpisným číslom,
2. nie sú označené súpisným číslom,
3. sú rozostavanými stavbami v súvislosti so vznikom, zmenou alebo zánikom práva k nim,
4. sú podzemnými stavbami, a to v miestach ich prienikov so zemským povrchom,
5. sú nadzemnými stavbami, a to prienikom ich vonkajšieho obvodu so zemským povrchom alebo priemetom ich vonkajšieho obvodu na zemský povrch;
Vlastník postavenej stavby sa zapisuje na základe rozhodnutia o určení súpisného čísla, vlastník rozostavanej stavby sa zapisuje podľa údajov v stavebnom povolení.

Re: definícia budovy

Posted: 8.1.2018, 12:08
autor aduke
Takže táto definícia budovy
Pre účely katastrálneho zákona sa zavádza osobitný pojem‭ „‬budova‭“‬,‭ ‬ktorý je užším pojmom ako stavba,‭ ‬ktorá je jednoznačne definovaná v zákone‭ ‬č.‭ ‬50/1976‭ ‬Zb.‭ ‬o územnom plánovaní a stavebnom poriadku‭ (‬stavebný zákon‭) ‬v znení neskorších predpisov ako stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov,‭ ‬ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu.‭ ‬Budovou sa teda rozumie stavba na pozemku,‭ ‬jej podzemná aj nadzemná časť,‭ ‬ktorá‭ ‬tvorí jeden funkčne‭ ‬a územne uzavretý celok.‭ ‬Stavba musí byť ohraničená obvodovými múrmi a zastrešená.‭ ‬Budovu nemôže tvoriť niekoľko samostatných stavieb.‭ ‬Zároveň sa zavádza osobitný pojem rozostavaná budova.
sa do legislatívy nedostala a ani sa v nej neuplatňuje?

Re: definícia budovy

Posted: 11.1.2018, 8:31
autor trillan
Dobrý deň.

Načo by mala byť v katastrálnom zákone definovaná definícia čo je to budova a duplicitne, keďže už je určená v inom zákone? Kataster predsa eviduje len vlastnícke práva k predmetnej stavbe a na jej samotný zápis potrebuje rozhodnutie príslušného stavebného úradu, kde je všetko v zmysle stavebného zákona už ošetrené.

Re: definícia budovy

Posted: 16.2.2018, 10:04
autor aduke
Poprosím o informáciu v ktorom zákone a ako je definovaná budova. ďakujem