Zrušenie údajov o správe SPF resp. Lesov SR

Nehnuteľnosti, právo, zmluvy (píšte otázky bez registrácie)
Miloš

Zrušenie údajov o správe SPF resp. Lesov SR

Post autor Miloš » 21.7.2018, 9:43

Žiadosťou o zápis identifikačných údajov na LV k vlastníkovi (typ vlastníka 3, zomrelý, ktorého známe je len meno a priezvisko, ale miesto jeho pobytu nie je známe) by mali byť doplnené údaje tak, že je k jeho menu a priezvisku doplnený identifikátor a adresa.
Kataster zruší aj údaj o správcovstve SPF resp. Lesov SR (ďalej len „Fond“), ak bolo predložené spolu so žiadosťou aj pôvodné právoplatné dedičské rozhodnutie po zomrelom, v ktorom ale neboli nehnuteľnosti na uvedenom LV pojednávané?

lukas
Komentárov: 873
Člen od: 8.5.2011, 15:01
Kontakt:

Re: Zrušenie údajov o správe SPF resp. Lesov SR

Post autor lukas » 21.7.2018, 12:39

Ak som správne porozumel vašej otázke, tak odpoveď je nie, pretože kataster nemôže ako zistiť, či vlastník v danom LV je totožný s vlastníkom v osvedčení o dedičstve alebo je len jeho menovcom.

Miloš

Re: Zrušenie údajov o správe SPF resp. Lesov SR

Post autor Miloš » 24.7.2018, 14:13

Položím otázku ináč, asi som sa nesprávne vyjadril. Ak kataster zapíše identifikačné údaje, čo bežne dopĺňa v tzv registri R k vlastníkovi (typ vlastníka 3, zomrelý, ktorého známe je len meno a priezvisko, ale miesto jeho pobytu nie je známe): dátum narodenia, príp. úmrtia, miesto trvalého bydliska - na základe priložených dokladov: ako rodné, úmrtné, sobášne listy, dedičské konania a iné. Kataster musí zrušiť aj údaj o správcovstve SPF resp. Lesov SR (ďalej len „Fond“), ak bolo predložené spolu so žiadosťou aj pôvodné právoplatné dedičské rozhodnutie po zomrelom, v ktorom ale neboli nehnuteľnosti na uvedenom LV pojednávané?

lukas
Komentárov: 873
Člen od: 8.5.2011, 15:01
Kontakt:

Re: Zrušenie údajov o správe SPF resp. Lesov SR

Post autor lukas » 24.7.2018, 16:37

Miloš wrote:
24.7.2018, 14:13
...
Pokiaľ nedôjde k predeniu konkrétneho pozemku, nie je možné povedať, kto je jeho vlastníkom. Mŕtvy človek to logicky nemôže byť (aj keď je ešte zapísaný v LV) a taktiež nevieme, kto z dedičov ten pozemok zdedí.

Čiže môžete požiadať o doplnenie identifikačných údajov, je vhodné k tomu pripojiť aj čestné vyhlásenie, ale pozemok ostane v správe SPF.

M.L

Re: Zrušenie údajov o správe SPF resp. Lesov SR

Post autor M.L » 21.1.2019, 19:56

Lukas Vás asi zle pochopil.
Kataster zapíše identifikačné údaje k neznámemu vlastníkovi.
Urobí to na základe dedičského konania po ňom, jeho úmrtného a rodného listu (najlepšie aj jeho predkov) ale len za predpokladu, že dedil v priamej línii po svojich predkoch. Zamestnanec katastra zistí v príslušnej PKV po kom dedil tento doteraz neznámy vlastník a jeho predkovia, porovná údaje v jeho rodnom liste, prípadne v rodnom liste jeho rodiča. Ak dôjde k zhode zapíšu sa v tzv. registri R identifikačné údaje a vymaže sa správa SPF.
Ak dedil po strýkovi, starom otcovi a pod., alebo tieto nehnuteľnosti na ktorých je vedený ako neznámy nadobudol kúpou, alebo darovaním, kataster určite identifikačné údaje tomuto vlastníkovi nezapíše, ak sa nezachovalo uznesenie o dedičstve, kúpna, alebo darovacia zmluva a pod.
Kataster zapíše identifikačné údaje v druhom prípade len vtedy ak v PKV je uvedená napr. manželka neznámeho a Vy máte príslušné doklady, že išlo o manželský pár Vašich predkov.

trillan

Re: Zrušenie údajov o správe SPF resp. Lesov SR

Post autor trillan » 22.1.2019, 14:02

Dobrý deň, M.L.

Mám za to, že Vaše informácie sú mylné a platí to, čo napísal lukas. Ak kataster na základe dodaných podkladov alebo aj vlastnej činnosti zistí, že osoba už nežije, je povinná na LV takúto informáciu uviesť a priradiť mu príslušný kód 3, aj zároveň priradiť mu zo zákona aj správcovstvo. Veď odpovedajte mi logicky, ak by sa dialo nejaké konanie na katastri (napr. reklamácia ROEP), komu podľa Vás by malo byť doručené rozhodnutie, mŕtvemu alebo jeho správcovi? Štát napr. aj túto otázku musel nejakým spôsobom vyriešiť a vyriešil to takto....
Poprosím Vás o uvedenie príslušnej legislatívy, kde ja to takto uvedené (najlepšie konkrétny §). Katastrálny zákon, ani jeho novela ani vykonávacie vyhlášky a MN na tvorbu ROEP a pod. o ničom takomto nehovoria ak uvádzate Vy nehovoria. Pýtal som, sa aj na katastri (zapisovateliek, ktoré to bežne vykonávajú), geodetov, zhotoviteľov ROEP a PÚ, ktorý s týmto problémom denne prichádzajú do kontaktu a žiadny z nich nemal vedomosť, že mŕtvy vlastník by nemal mať na LV evidovaného správcu....naozaj budem rád, ak ju uvediete, kde je to jednoznačne uvedené napísané, tak ste to uviedol Vy.

"Ak dedil po strýkovi, starom otcovi a pod., alebo tieto nehnuteľnosti na ktorých je vedený ako neznámy nadobudol kúpou, alebo darovaním, kataster určite identifikačné údaje tomuto vlastníkovi nezapíše, ak sa nezachovalo uznesenie o dedičstve, kúpna, alebo darovacia zmluva a pod."

Kde ste prišiel na takúto skutočnosť? Naozaj si myslíte, že ak napr. vlastník nadobudol niečo kúpnou zmluvou a zápis bol vykonaný v pozemkovej knihe (č.d. xxxx/xxxx), dajme tomu nech je to aj prvý zápis, nemôžu požiadať jeho právny nástupcovia, dajme tomu štvrtá generácia, čo podľa Vás nie je už priama línia po jeho predkoch, alebo aj iná oprávnená osoba, ktorá disponuje takýmito informáciami o doplnenie identifikačných údajov a to bez doloženia dedičstva, v ktorom pozemok nebol prejednaný? Takáto požiadavka nikde v žiadnom zákone nie je uvedená!!!
Takéto informácie sa dajú čerpať aj z iných pk. vložiek, samotných listín, vyjadrenia obce, notárov, súdov a iných orgánov, spoluvlastníkov a ich rodinných príslušníkov, archívov, matrík, archívov na farnostiach a urbároch a pod. (niekedy naozaj nezistíte bohužiaľ nič)..ako podľa Vás to zisťuje notár pri dedení?

Len pre vašu informáciu, kataster neskúma kto podá žiadosť a takisto ani neoveruje podpis na žiadosti. Predmetom katastra je skúmať, či žiadosť obsahuje všetky náležitosti v zmysle zákona a či predložené prílohy preukazujú skutočnosti, ktoré sú uvedené v návrhu a či na ich základe je možné v zmysle zákona doplniť údaje.
Zároveň platí, že ak kataster z vlastnej činnosti zistí takýto nesúlad a disponuje listinami na základe ktorých je jednoznačne možné vykonať nápravu, tak takúto nápravu bezodkladne je povinný vykonať a aj ju vykonáva o čom samozrejme upovedomí vlastníka alebo jeho zástupcu. A to platí aj v prípade ak žiadosť podá neoprávnená osoba, ktorá sa iba upovedomí, že nie je účastníkom konania a následnú nápravu vykoná kataster z vlastnej činnosti (viď katastrálny zákon a zákon proti byrokracií).

Napísať odpoveď

Kto je online

Kto číta toto fórum: No registered users a 18 hosť