Strana 1 z 1

zápis Vlastníka v GP časti VÝKAZ VÝMER - Nový stav

Posted: 7.3.2018, 15:06
autor Katka
Budúci nájomca (dlhodobý, na cca 30 rokov), ktorý má záujem o prenájom iba časti parcely, si nechal vyhotoviť GP na oddelenie pozemku, ktorým vzniká nová parcela, presne určujúca predmet nájmu. Tento GP je úradne overený, ešte nebol podaný na zápis. V geometrickom pláne v časti Výkaz výmer - Nový stav, do stĺpca Vlastník (iná oprávnená osoba) uviedol budúci nájomca seba, ako "nového vlastníka".
Parcelu rozhodne nebudem predávať a majiteľ sa meniť nebude.
  • Chcem vedieť, či môžem takýto GP po právnej stránke akceptovať, aj keď je to iba budúci nájomca?
  • Nemala by v takomto prípade byť vo Výkaze výmer uvedená poznámka, že sa jedná iba o nájomcu, alebo byť inak konkretizovaná oprávnená osoba (pretože takto to pre mňa pôsobí zmätočne)?
  • V prípade, že dám zapísať GP s takto uvedenými "vlastníkmi", nehrozí mi do budúcnosti nejaká právna neistota a nároky zo strany budúceho nájomcu?
Ďakujem

Re: zápis Vlastníka v GP časti VÝKAZ VÝMER - Nový stav

Posted: 7.3.2018, 16:36
autor lukas
Smernica na vyhotovovanie geometrických plánov:

"meno, priezvisko (názov) a adresa (sídlo) v „Novom stave“ je len informatívny údaj, ktorý
nie je záväzný na spísanie listiny".

Re: zápis Vlastníka v GP časti VÝKAZ VÝMER - Nový stav

Posted: 1.5.2018, 8:00
autor Vlasta Šnýdlová
Hladáme kontakt na vlastníkov /dedičov/ parcely č.1536/39 opustená zahrada na prenájom
susedia Bratislava Ružinov. Povodný majiteľ pán Meliš . Ďakujeme.