Hranice pozemku v riešení

Nehnuteľnosti, právo, zmluvy (píšte otázky bez registrácie)
Peter1234

Re: Hranice pozemku v riešení

Post autor Peter1234 » 22.8.2018, 6:36

Ďakujem za odpoveď.
Aj keď stále nerozumiem ako v Katastri vznikol posun keď tvrdíte, že Kataster nemôže svojvoľne meniť hranice pozemkov a o žiadnom elaboráte s podpismi majiteľov neviem čiže tento posun vznikol bez môjho súhlasu ako aj bez súhlasu všetkých majiteľov to znamená, že je protizákonný a hranice pozemkov by mali byť nezmenené a malo by platiť to čo je v liste vlastníctva tak ako boli pozemky odkúpené podľa GP a hraničných kameňov , tak ako sme ich viac ako 30 rokov užívali.
No geodet tvrdí, že platí to čo je nové v mape bez ohľadu na hraničné kamene (osadené pred 40 rokmi ) aj s novovzniknutým posunom a oprava respektíve zmena nie je možná ak nesúhlasia všetci vlastníci.
Kto urobil chybu keď zmenu v mape môže urobiť len kataster a Teraz je súhlas nutný od všetkých majiteľov pozemkov, ale keď vyrábali posun vtedy sa nikoho nepýtali na súhlas.
Ak je jediná možnosť tento problém riešiť súdnou cestou, kto urobil chybu, kde sa mám sťažovať, koho mám žalovať alebo s kým sa mám súdiť ? Ak sused si oplotil pozemok s novo vymeraným posunom na škodu všetkých susedov aj keď v liste vlastníctva tento posun nemá. Teraz s nápravou nesúhlasí lebo podľa mapy má mať posun.

trillan

Re: Hranice pozemku v riešení

Post autor trillan » 22.8.2018, 8:23

Dobrý deň.

Mate tieto možnosti (bez ohľadu na to čo si myslíte Vy, geodet alebo ostatní dotknutí vlastníci), v poradí ako mohli vzniknúť (zároveň to môže byť aj ich kombinácia):
1 - chyba nastala priamo pri vyhotovovaní GP - chybne použité body, ich chybné určenie, neprevziatie bodov, chybná orientácia a kopu ďalších možností (veľký problém, ťažko preukázateľný, veľmi ťažko odstrániteľný),
2 - chyba nastala pri vytýčení hraničných kameňov v teréne (na základe čoho geodet tvrdí, že sú vytýčené OK, ma o tom nejakú písomne vyhotovenú správu s vytyčovacími prvkami, neuvádzate, akým spôsobom overil v teréne).
3 - chyba nastala pri zákrese GP do KN (v tomto prípade by sa jednalo o chybu katastra - po preukázaní odstránenie pomerne jednoduché, formou opravy chyby v KN, mal by o ňu požiadať geodet),
4 - chyba nastala pri novom mapovaní v tomto prípade by sa jednalo o chybu katastra - po preukázaní odstránenie pomerne jednoduché, formou opravy chyby v KN, mal by o ňu požiadať geodet),
5 - chyba nastala "pri digitalizácií" (v podstate je to zase bod 3 - chyba nastala pri zákrese GP do KN v elektronickej forme) - platí to čo pri bode 3.

Na všetky tieto otázky by Vám mal kvalifikovane na základe listín a podkladov odpovedať Váš geodet (ak to nevie alebo z akéhokoľvek dôvodu nedokáže, navrhujem vymeniť). Je dôležité vedieť ako problém vznikol, kto má vlastne pravdu (hlavne keď sa neviete dohodnúť) a až na základe toho navrhovať samotné riešenia (treba mať na pamäti, že samotný GP Vám nikdy problém nevyrieši - aj keď geodet to z pochopiteľných dôvodov väčšinou neprezentuje, a to hlavne preto, že ani zákazník to v podstate "nechce počuť").

V prípadoch č. 3,4,5 bol geodet povinný požiadať príslušný kat. odbor o opravu v KN (žiadny súhlas vlastníkov k tomu nepotrebuje). O samotnom výsledku nerozhodne geodet ale kataster. V tomto prípade sa len opraví hranica kat. mape v súlade s listinami (prip. skutočnosťou) a nedochádza k žiadnej zmene na LV (pokiaľ geodet nezistí nejakú chybu v údaji, evidovanom na LV). Samozrejme, pri týchto úkonoch je potrebné najprv zistiť, či pri dotknutých hraniciach už nedochádzalo k ich zmenám, resp. k zmenám vlastníckych práv, pretože tento stav by daný problém mohol skomplikovať (s tým sa musí vysporiadať kataster a v každom prípade písomne by Vám, alebo geodetovi mal dať o tom vedieť).

Takže odpoveď na Vašu otázku, kde problém vznikol Vám v súčasnosti môže dať len Váš geodet (samozrejme, doloží to vierohodnými listinami).
Ak by mi geodet niekedy povedal, že platí to čo je nové v mape bez ohľadu na hraničné kamene (osadené pred 40 rokmi ) aj s novovzniknutým posunom a oprava respektíve zmena nie je možná ak nesúhlasia všetci vlastníci a to bez toho ako problém vznikol, povedal by som mu, že v zmysle zákona ma v podstate pravdu, avšak len dovtedy, kým sa nepreukáže, že údaje katastra uvedené v § 7 katastrálneho zákona sú hodnoverné a záväzne, avšak len dovtedy ak sa nepreukáže opak - a na to tam je on, aby tieto overil a nielen natvrdo prevzal. Ak to nechce alebo nevie tak sa obrátte na iného geodeta alebo znalca.

A len aby som doplnil kolegu, kataster je v danej veci len evidenčný orgán, to znamená, že sám od seba nevykonáva žiadne zmeny týkajúce sa vlastníctva, vlastníckych práv a vlastníckych hraníc bez listiny, ktorú nevyhotovil (s výnimkou vkladových konaní, o ktorých rozhoduje).
Samozrejme nikdy sa nedá vylúčiť faktor chybovosti človeka a techniky, preto existuje aj inštitút opravy údajov v KN, ktoré sú v rozpore s listinou, evidovanou v KN (v tomto prípade body č. 3 až 5). A to je aj odpoveď na Vašu otázku, koho mate žiadať o vykonanie nápravy, resp. s kým sa máte dohodnúť, príp. súdiť.

A ešte k poslednému bodu: "Ak sused si oplotil pozemok s novo vymeraným posunom na škodu všetkých susedov aj keď v liste vlastníctva tento posun nemá." Oplotenie malo byť vykonané na základe vytýčenia geodetom v teréne (musí o tom existovať vytyčovací plán s uvedením všetkých vytyčovacích prvkov, vytýčenie musí vychádzať zo všetkých dostupných podkladov, tak ako aj pri vyhotovaní GP) a to aj za Vašej účastí, aby ste sa k tomu mohli vyjadriť, v opačnom prípade sa jedná o bezdôvodné zabratie cudzieho pozemku. Taktiež sused musí preukázať, že naozaj postavil plot, tak, ako bol dočasne geodetom vytýčení, t.j. prekontrolovaním vytyčovacieho plánu a vytyčovacích prvkov. Samozrejmosťou by malo byť taktiež preukázanie ohlásenia na príslušnom stavebnom úrade, ktorý by v prípade potreby aj Vás oslovil (overenie v teréne). Ak chybu vyhotovil geodet a máte o tom dôkaz, náhradu môže žiadať dotknutý vlastník od neho.

Peter12345

Re: Hranice pozemku v riešení

Post autor Peter12345 » 29.8.2018, 8:38

Dobrý deň.
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.
Je to veľmi nápomocné ak viem kde môžem hľadať riešenie môjho problém. Preto som bol znovu na okresnom úrade odbor geodézie žiadať o pokračovanie riešenia problému s posunutými hranicami pozemkov, kde na základe tvrdenia, že žiaden súhlas vlastníkov nepotrebujeme, (zákon si takú podmienku nekladie) na opravenie chyby v katastrálnej mape. Následne, že je ich zákonnou povinnosťou podanie žiadosti na príslušný KN ak sa zistí chýba a sú povinný podniknúť kroky na jej odstránenie. Na toto som dostal len takpovediac facku do tváre.
Podľa ich tvrdenia bez súhlasu vlastníkov (toto je podmienka, ktorú si oni sami určili) nebudú pokračovať v
konaní lebo oni sa nechcú hádať s dotičným pánom. Aj keď je jasné, že chýba tam je. Preto neberú ohľad na pôvodné hraničné kamene a listiny, ktoré k tomu patria. Len pridržiavaju stranu danému pánovi.
Začínam nadobúdať dojem, že sú zaujatý a možno dokonca aj niekto niečo za to prijal. Preto z ich strany zrejme nemôžem očakávať pomoc. Aj keď sa to dá vyriešiť pod jednou strechou.
Preto chcem podať žiadosť na opravu chyby v katastrálnej mape osobne nestranej osobe. Myslím, že hlavné sýdlo KN je v Bratislave, ale neviem nájsť adresu pre Katastrálny odbor (Katastrálny operát), ktorý má právomoc chybu v mape riešiť a následne opraviť. Poznáte túto adresu ?
Za odpoveď vopred ďakujem.

trillan

Re: Hranice pozemku v riešení

Post autor trillan » 30.8.2018, 6:32

Dobrý deň.

Tu máte kontakt:

http://www.skgeodesy.sk/sk/ugkk/ (riadenie je len metodické), vedenie nájdete na čele príslušného okresného úradu daného okresu , t.j. jeho prednosta, viď tu: https://www.minv.sk/?miestna_statna_sprava

Ale určite by som nešiel touto cestou, pretože oni nemajú právo prvostupňového rozhodovania v zmysle správneho poriadku (oni môžu robiť, kontroly, usmernenia, upozorniť na pochybenia, inšpekcia a pod.), resp. by som to použil až ako ďalší krok, ak by bola preukázané neochota katastra riešiť váš problém.

Vy v prvom rade musíte preukázať, či sa naozaj jedná o opravu chyby v KN alebo chybu v listine - (viď info vyššie) a až potom podnikať ďalšie kroky.
Tento bod ste nejako preskočil... Tiež je potrebné si uvedomiť, že kataster v danej veci vystupuje len ako tzv. evidenčný orgán a má dosť okresané zákonné možnosti nápravy, resp. ma ich presne zákonom určené, ktoré môže robiť a ktoré nesmie (samozrejme vyjadrenie, že sa s niekym nebude hádať nie je žiadny argument). V návrhu novely (ktorá ešte neplatí) sa tieto možnosti značné pridali, avšak sú tam stále určite zákonné obmedzenia.

Ak Vy alebo Váš geodet naozaj zistí, že sa jedná o chybné evidovanie v rozpore s KN (v tom prípade už dávno mal dať Váš geodet písomnú žiadosť o opravu v KN), ak ste tak nevykonali, tak písomným spôsobom doručte podnet na kataster a žiadajte o písomnú odpoveď (v prípade, ak nie je možné v zmysle katastrálneho zákona vykonať nápravu a odporučia Vám spôsob nápravy) alebo rozhodnutie o oprave v KN. V prípade, ak nebudete potom spokojný, na základe rozumných a zákonných dôvodov (napr. aj preukázaním toho čo ste uviedli) môžete požiadať o nápravu, resp. o nové konanie tak, aby došlo k požadovanej náprave v zmysle platných zákonov.

Napísať odpoveď

Kto je online

Kto číta toto fórum: No registered users a 6 hosť