Rozdelenie majetku v podielovom spoluvlastníctve

Nehnuteľnosti, právo, zmluvy (píšte otázky bez registrácie)
Lýdia
Posts: 1
Joined: 10.4.2012, 8:11
Contact:

Rozdelenie majetku v podielovom spoluvlastníctve

Post by Lýdia »

Zaujíma ma ako mám postupovať pri rozdelení nehnuteľnosti a pozemkov v podielovom spoluvlastníctve, nehnuteľnosť má štyroch vlastníkov, ktorí vlastnia podiely v rovnakom pomere 1/4, pričom vlastníci majú podpísanú dohodu o rozdelení domu na dve rovnaké polovice.

Za odpoveď ďakujem

Lýdia
JUDr. Milan Ficek
Posts: 23
Joined: 5.2.2012, 16:54
Contact:

Re: Rozdelenie majetku v podielovom spoluvlastníctve

Post by JUDr. Milan Ficek »

Dobrý deň,
najskôr je potrebné pokúsiť sa o mimosúdne zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Napíšte najskôr ostatným spoluvlastníkom písomnú výzvu so žiadosťou o vyporiadanie. Navrhnite im, ako si vyporiadanie predstavujete. Vami navrhovaný spôsob zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva musí byť podľa zákona možný. Ak sa nedohodnete, bude potrebné podať návrh na súd. Pri súdnom konaní sa platí súdny poplatok vo výške 6 % z hodnoty podielu. Na to, aby Vám súd priznal náhradu trov konania voči ostatným spoluvlastníkom je dôležité to, ako ste formulovali svoju žiadosť v liste o vyporiadanie. Pri úspechu v konaní, súd prizná náhradu trov konania. Trovy bude platiť ten z účastníkov, ktorý sa nechcel dohodnúť. Pozor drobenie nehnuteľností v extraviláne je obmedzené výmerou.
Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva upravuje ustanovenie § 142 Občianskeho zákonníka.
Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.
Z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd nezruší a nevyporiada spoluvlastníctvo prikázaním veci za náhradu alebo predajom veci a rozdelením výťažku.
Pri zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva rozdelením veci môže súd zriadiť vecné bremeno k novovzniknutej nehnuteľnosti v prospech vlastníka inej novovzniknutej nehnuteľnosti. Zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva nemôže byť na ujmu osobám, ktorým patria práva viaznúce na nehnuteľnosti.

JUDr. Milan Ficek, advokát Bratislava
Advokátska kancelária, Bratislava Ficek & Ficeková
JUDr. Milan Ficek, advokát Bratislava

Advokátska kancelária Ficek & Ficeková
tatina84
Posts: 1
Joined: 25.6.2012, 13:46
Contact:

Re: Rozdelenie majetku v podielovom spoluvlastníctve

Post by tatina84 »

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať či umožnuje nejaký zákon čiastočne prerozleliť podľa podielu z parcely EKN na parcelu CKN ktoré sú zahnuté v intraviláne obce. Jedná sa mi o to že patrím medzi vlastníkov , ktorý majú najväčší podiel zo spoločnej parcely a z historického hľadiska zamerať parcelu vo výmere na tom mieste ako dlhodobo užívali moji starí rodičia??

Takže 1. otázka či je možnosť čiastočne vymerať podiel parcely EKN na CKN?

2. otázka ak dôjde k súdnemu konaniu, ktoré prerozdelí podiely reálne určí hranice parciel , zameranie či sa priklána k historickému hľadisku ako boli užívané , či musí dôsjsť k dohode podielníkov čo pochybujem že dôjde je tam 27 vlastníkov na 70 ároch a my vlastníme 64/360 podiel. t.j. cca 12,4 aárov..

Ďakujem za skorú odpoveď
Táňa
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests