ŤARCHY

Nehnuteľnosti, právo, zmluvy (píšte otázky bez registrácie)
Vendelín

ŤARCHY

Post by Vendelín »

Dobrý deň,
mám záujem o kúpu nehnuteľnosti. Realitná kancelária povedala, že byt je bez tiarch. Avšak na liste vlastníctva figurujú nejaké ťarchy, ktorým nerozumiem nakoľko sú uvedené pre každý byt v bytovom dome. Sú to:
-Záložné právo podľa § 15 z. 182/93 Z.z. v znení z. 151/95 Z.z. v prospech ostatných vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov.
-Právo vyplývajúce z vecného bremena v zmysle § 23 ods. 5 zákona č. 182/1993 Z.z. na pozemkoch registra C KN
parc.č. 12211/2, 12211/44 v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome s.č. 1315, Z-
20922/18
Pri niektorých bytoch je konkrétne uvedené záložné právo v prospech Slovenská sporiteľňa. Tuto však nefiguruje žiadna banka.
trillan

Re: ŤARCHY

Post by trillan »

Dobrý deň.

Sú to práva zapisované priamo zo zákona (sú uvedené pri každej bytovke):
§ 15
(1) Na zabezpečenie pohľadávok, ktoré vznikli alebo vzniknú v budúcnosti z právnych úkonov týkajúcich sa domu, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva a na zabezpečenie pohľadávok, ktoré vznikli alebo vzniknú v budúcnosti z právnych úkonov týkajúcich sa bytu alebo nebytového priestoru v dome, ktoré urobil vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome, vzniká zo zákona k bytu alebo k nebytovému priestoru v dome záložné právo16) v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Existencia záložného práva sa zapíše do katastra nehnuteľností17) a nemožno ho vymazať počas existencie predmetu záložného práva.
(2) Záložné právo k bytu alebo k nebytovému priestoru v dome možno zriadiť aj v prospech tretej osoby.
(3) Záložné právo podľa odseku 1 trvá počas celej existencie predmetu záložného práva.

To posledné právo (vecné bremeno) je tam z dôvodu, že vlastníci bytovky nie sú vlastníkmi pozemkami pod ňou a týmto majú zabezpečené právo prístupu k svojej nehnuteľnosti.
§ 23
(5) Ak vlastník domu nie je vlastníkom pozemku, vzniká k pozemku právo zodpovedajúce vecnému bremenu,26) ktoré sa zapíše do katastra nehnuteľností.17)

Realitka Vám povedala,že na konkrétny byt nie je evidované žiadne iné právo ako zo zákona (napr. záložné právo v prospech banky, exekúcia, atď...)

Ak vám to nie je jasné, poradte s právnikom.
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests