spochybnené vlastníctvo

Voľná diskusia na ľubovoľnú tému (píšte otázky bez registrácie)
Alexandra

spochybnené vlastníctvo

Post by Alexandra »

Dobrý deň. Som jedným z vlastníkov E parcely- poľnohospodárska pôda, ktorú obhospodaruje JRD.
Tento môj vlastnícky podiel bol získaný kúpou na základe kúpno-predajnej zmluvy. Zostávajúca časť tejto E-parcely
bola dedená na základe dedičských konaní. Celkový počet dedičov bol 15. V roku 2009 boli zaslané námietky
zo strany jedného účastníka na Kataster Nehnuteľnosí o duplicite vlastníkov. Na základe uvedeného Kataster nehnuteľností
spochybnil hodnovernosť údajov o práve k nehnuteľnosti. Od tohto dátumu až po súčasnú dobu sa neuskutočňujú záznamy
z dedičských konaní a počet dedičov narástol na 25. Nikto z uvedených vlastníkov však túto situáciu nerieši.
Môj vlastnícky podiel má tiež zápis o spochybnenom vlastníctve.
Moja otázka znie: Ako môžem ja riešiť svoju situáciu? Dá sa časť tejto parcely /môj vlastnícky podiel/ registra E zmeniť
na CKN parcelu geometrickým plánom na obnovu pôvodnej parcely? Ako v danom prípade postupovať ďalej?
Ďakujem.
trillan

Re: spochybnené vlastníctvo

Post by trillan »

Dobrý deň.

Najprv pár postrehov:

"Som jedným z vlastníkov E parcely- poľnohospodárska pôda, ktorú obhospodaruje JRD"
- užívanie kataster nezaujíma, urobte si nájomnú zmluvu s tým, čo to obhospodaruje a príp. si ju potom dajte zapísať do KN (ak chcete a je uzavretá na min. 5 rokov).

"Od tohto dátumu až po súčasnú dobu sa neuskutočňujú záznamy z dedičských konaní"
- toto sa mi nezdá, notári bežne dedia aj s poznámkami, čo potvrdzuje aj nárast počet vlastníkov na LV.

"Ako môžem ja riešiť svoju situáciu?"
Riešenia na Vašu otázku sú v podstate dve a to dohoda alebo súdobne konanie (v tomto sa obrate rovno na právnika).

Dohoda spočíva v dohode všetkých osôb, ktorých sa týka (príp. všetkých ich právnych nástupcov), ktorý medzi sebou spíšu v nepomenovanú zmluvu a s overenými podpismi ju predložia na zápis do KN formou vkladu,
alebo využijú § 59, ods 2. písm. c) katastrálneho zákona a to, že Okresný úrad na základe písomne doručenej žiadosti opraví údaj o viacnásobnom vlastníctve, ak s tým súhlasia všetky osoby zapísané v katastri ako vlastníci a iné osoby, ktorým svedčí vlastnícke právo k tej istej nehnuteľnosti podľa verejnej listiny alebo podľa inej listiny a nie sú zapísaní v katastri ako vlastníci tejto nehnuteľnosti, a nejde o opravu uvedenú v písmene a).
V tom druhom prípade je podmienkou (§ 59, ods 3, KZ), že ak ide o opravu chyby podľa odseku 2 písm. c) pravosť podpisu osôb, ktorých sa oprava týka, musí byť na žiadosti úradne osvedčená.10a) Ak je účastníkom konania o oprave chyby Slovenská republika, štátny orgán, Slovenský pozemkový fond, obec, vyšší územný celok alebo Železnice Slovenskej republiky, pravosť podpisu osôb oprávnených konať v ich mene nemusí byť úradne osvedčená.

"Dá sa časť tejto parcely /môj vlastnícky podiel/ registra E zmeniť na CKN parcelu geometrickým plánom na obnovu pôvodnej parcely?"
Museli by ste spísať dohodu o vysporiadaní svojho spoluvlastníckeho podielu, predloženú na zápis do KN formou vkladu, ktorého prílohou by mal byť aj priložený geometrický plán s vyčlenením Vášho podielu - môj vlastnícky podiel (taký GP Vám teraz asi nikto nevyhotoví, resp. úradne neoverí).
Samozrejme vykonaniu rozhodnutia o vklade bude najprv predchádzať vysporiadanie sa s duplicitným vlastníctvo, resp. preukázaním z Vašej strany, že táto duplicita sa netýka Vášho vlastníctva.

Zápis GP so súhlasom všetkých dotknutých vlastníkov vyhotovený vo Vašom prípade na vyznačenie obmedzujúceho práva, ktorým dôjde k obnoveniu pôvodnej parcely do katastrálnej mapy nie je problém, to kataster vykoná.
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest