spoločná nehnuteľnosť

Nehnuteľnosti, právo, zmluvy (píšte otázky bez registrácie)
petroslav
Posts: 5
Joined: 3.11.2012, 20:38
Contact:

spoločná nehnuteľnosť

Post by petroslav »

Pozdravujem,
vie mi niekto povedať kde sa píše o tom, že pri zápise vlastníctva spoločnej nehnuteľnosti musia byť v časti B na LV uvedení konkrétní spoluvlastníci (konkrétne mená) jednotlivých podielov ? A teda, ak je v časti B ako vlastník uvedený subjekt napr. Urbariát XY v Hornom Dolnom, tak je to nesprávny zápis. Samozrejme, že je správne, že tam musia byť tie mená, o tom niet pochýb, chcem len vedieť kde sa to píše, že to tak má byť. Ďakujem.
lukas
Posts: 881
Joined: 8.5.2011, 15:01
Contact:

Re: spoločná nehnuteľnosť

Post by lukas »

Jediné o čom viem je § 13 zák. 181/1995 Z.z.
§ 13

(1) Majetkom spoločenstva na účely tohto zákona sa rozumie súhrn majetkových hodnôt, ktoré spoločenstvo vlastní a ktoré sú určené na plnenie úloh spoločenstva, slúžia mu a vznikli v súvislosti s užívaním a hospodárením na spoločnej nehnuteľnosti.

(2) Spoločenstvo hospodári s majetkom, ktorý nadobudlo ako príspevok, dar alebo iný príjem.

(3) Orgány spoločenstva sa pri nakladaní s majetkom spoločenstva riadia týmto zákonom, zmluvou o založení a rozhodnutiami valného zhromaždenia.

(4) Podiel člena spoločenstva na výnosoch a majetku určenom na rozdelenie medzi členov spoločenstva sa rozdelí podľa veľkosti jeho vlastníckeho podielu spoločnej nehnuteľnosti, ak zmluva o založení to neupravuje inak.
Keďže samotná spoločná nehnuteľnosť je niečo iné, tak by mala byť rozpísaná na jednotlivých členov spoločenstva. Takže treba dokopať predsedu spoločenstva, nech predloží na kataster menoslov a všetko, čo treba na zápis jednotlivých členov spoločenstva.
petroslav
Posts: 5
Joined: 3.11.2012, 20:38
Contact:

Re: spoločná nehnuteľnosť

Post by petroslav »

vrelá vďaka za odpoveď.... len mám veľké obavy, že Správa katastra to na základe predloženého zoznamu (ktorý by bol povedzme overený kade čím a kade kým resp. opísaný z pozemkovej knihy), prípadne ďalších relevantných podkladov, to len tak na zaklade nejakej žiadosti nezapíše....ale možno sa mýlim..:-)
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest