scelenie pozemku

Nehnuteľnosti, právo, zmluvy (píšte otázky bez registrácie)
Rybárová
Posts: 1
Joined: 27.3.2013, 10:42
Contact:

scelenie pozemku

Post by Rybárová »

Dobrý deň,
som 3/4 spoluvlastníčka pozemku o výmere 5560 m2 a 1/3 vlastník mi ho chce odpredať za vysokú cenu. O túto 1/3 pozemku nemám záujem, nakoľko som vlastníčkou aj ďalšieho susediaceho pozemku a pre jeho využitie mi stačí aj môj súčasný 3/4 podiel, ktorý by som však chcela spojiť so susedným pozemkom tak, aby som mohla využívať svoju 3/4 časť pozemku. V súčasnosti nemôžem využivať svoj 3/4 časť pozemku, nakoľko by som si ho musela oplotiť /kôli lesnej zveri/ s čím 1/3 spoluvlastník nesúhlasí. Potrebovala by som zistiť možnosti rozdelenia pozemku tak aby som ho mohla plnohodnotne využívať.
Alena
Michale

Re: scelenie pozemku

Post by Michale »

Občiansky zákoník

§ 141

(1) Spoluvlastníci sa môžu dohodnúť o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní; ak je predmetom spoluvlastníctva nehnuteľnosť, dohoda musí byť písomná.

(2) Každý zo spoluvlastníkov je povinný vydať ostatným na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali, ak nemala už dohoda o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní písomnú formu.

§ 142

(1) Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov.

(2) Z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd nezruší a nevyporiada spoluvlastníctvo prikázaním veci za náhradu alebo predajom veci a rozdelením výťažku.

(3) Pri zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva rozdelením veci môže súd zriadiť vecné bremeno k novovzniknutej nehnuteľnosti v prospech vlastníka inej novovzniknutej nehnuteľnosti. Zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva nemôže byť na ujmu osobám, ktorým patria práva viaznúce na nehnuteľnosti.
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: Bing [Bot] and 2 guests