Potvrdenie spoločenstva k návrhu na vklad

Nehnuteľnosti, právo, zmluvy (píšte otázky bez registrácie)
eva
Posts: 1
Joined: 20.9.2011, 13:01
Contact:

Potvrdenie spoločenstva k návrhu na vklad

Post by eva »

Chcela by som kúpiť byt v štvorbytovke, kde rozpustili spoločenstvo vlastníkov bytov, ani nemajú správcu. Skladajú sa iba na osvetlenie spoločných priestorov. Predávajúci kúpil byt v čase, keď už spoločenstvo neexistovalo. V kúpnej zmluve mal túto skutočnosť uvedenú a byt mu vložili do katastra. To bolo pred cca tromi rokmi. Podľa zákona musí byť prílohou kúpnej zmluvy potvrdenie spoločenstva vlastníkov, alebo správcu o vysporiadaní nedoplatkov. Dá sa to niečím nahradiť, alebo nemôže dôjsť k predaju?
Palo

Re: Potvrdenie spoločenstva k návrhu na vklad

Post by Palo »

Mám rovnaký problém.

Chcem previesť kanceláriu (darom), ale v budove nie je zriadené spoločenstvo ani správca. Taktiež neviem, ako mám preukázať, že nemám žiaden nedoplatok a aby kataster neodmietol zápis.

Ďakujem.
michale

Re: Potvrdenie spoločenstva k návrhu na vklad

Post by michale »

Katastrálny bulletin 2/2013

Otázka č. 42
Prehlásenie účastníkov o neuzatvorení zmluvy o výkone správy pri prevode vlastníctva bytu je dôvodom na to, aby správa katastra nežiadala pristúpenie nadobúdateľa k zmluve o výkone správy uviesť do zmluvy?

Odpoveď:
Áno, prehlásenie účastníkov o neuzatvorení zmluvy o výkone správy pri prevode vlastníctva bytu je dôvodom na to, aby správa katastra nežiadala pristúpenie nadobúdateľa k zmluve o výkone správy uviesť do zmluvy.
Podľa § 5 ods. 1 písm. g) z ákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, musí zmluva o prevode vlastníctva bytu a zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru v dome obsahovať „vyhlásenie nadobúdateľa bytu alebo nebytového priestoru v dome o pristúpení k zmluve o spoločenstve alebo k zmluve o výkone správy“.
Takisto jej prílohou podľa § 5 ods. 2 citovaného zákona je vyhlásenie správcu alebo predsedu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, že vlastní k bytu nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru.
V prípade, že vlastník vyhlási, že v dome nikdy nebolo ani nebude zriadené spoločenstvo a takisto nebola so žiadnym správcom uzatvorená zmluva o výkone správy, neexistuje zákonný dôvod, ktorý by zakazoval, resp. bránil v nakladaní s danou nehnuteľnosťou. Ak v zmluve nie je uvedené vyhlásenie o pristúpení a takisto nie je doložené vyhlásenie o nedoplatkoch, správa katastra vyzve účastníkov zmluvy na jej doplnenie a ak prevodca prehlási, že spoločenstvo nebolo založené a tiež neexistuje zmluva o výkone správy domu, správa katastra takýto vklad povolí.

Zdroj:
http://www.skgeodesy.sk/files/slovensky ... pojeny.pdf
Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests